• Facebook
  • Instagram

חופה שחורה

צילו של המוות שרוי על העלילה מתחילתה ועד סופה. טקסי לוויה, קבורה, גרדום, קינות ואבל יוצרים מסגרת לעלילה חיונית מאין כמוה, שיר הלל לחיים וליצר הקיום. הנושא הוא האדם: חי, כואב, שר, מנגן ונלחם המופעל על-ידי דחפים קמאיים ויצרים עמוקים וכורע תחת מסורות, טקסים, לחצים חברתיים ושלטון החוק.

מאת | על-פי ספר "משלי שעלים" לרבי ברכיה בן-נטרונאי הנקדן

בימוי | שמואל הספרי

משתתפים | חנה אזולאי | ז'יל בן דוד | נדב בן יהודה | אורנה גולדברג | ליאורה גרוסמן | חיים זהבי | שלמה טולדו | גילת מואב | יגאל נאור | תוף | פעמונים | בובות לבנות | טקס קבורה | מסיכות | לוויה | בד שחור | חופה | נשמת מת | גרדום | מחוללות | עיט דואה | כהן | כלבים טורפים | נשים בוכות | קברן | תליין | מים | רגלים יחפות | מוות | אישה | גבר | חיים | חיים.ש