• Facebook
  • Instagram

מדיאה היהודיה

קבוצת אסירים יהודיים במחנה ריכוז מעלה את מחזהו של אוריפידס - "מדיאה" על-פי דרישת הנאצים, מעין "הוכחה" שחיי המחנה - "אינם גיהינום" ונערכים בו ערבי תרבות ואמנות. האסירים היהודיים מנצלים את הצגת המחזה להעברת זעקתם  האילמת. זעקה שאינה זוכה לתגובה ומותירה רק את ברירת הריצה אל הגדר המחושמלת.

מאת | על-פי אוריפידס

בימוי | שמחה ספקטור 

עיבוד | שמחה ספקטור

עיצוב | שמחה ספקטור

מוסיקה | מיה אנגלר

משתתפים | מיה אנגלר | משה קליף | ענת לביא | עמוס לביא | אביטל כרמון | יצחק כרמון